News

Splitsing van VDE Legal

Bij deze deel ik u mee dat Mr Bart Vanhyfte en Mr Gauthier Ervyn op 23 juli 2020 na een lange samenwerking VDE Legal hebben verlaten. Zij hebben een nieuw, zelfstandig kantoor opgericht onder de naam Resolved Avocats-Advocaten. Het spreekt voor zich dat het voltallige VDE Legal dagelijks tot uw dienst blijft, ook in de […]

Update COVID 19

De COVID-19 (Coronavirus) epidemie is zeker een onvoorziene omstandigheid in de zin van de regelgeving voor overheidsopdrachten. Het staat vast dat de beslissingen die recentelijk door de Belgische en buitenlandse autoriteiten zijn genomen, een impact zullen hebben op de uitvoering van de overheidsopdrachten die aan uw bedrijf zijn gegund of dat ze een impact zullen […]

Inleiding tot de onrechtmatige bedingen en B2B-overeenkomsten : Laat uw overeenkomsten herlezen !

De wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen (B.S. 24/05/2019) onderwerpt de onrechtmatige bedingen in overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen aan een zekere controle. In het algemeen is elk beding van een overeenkomst gesloten tussen ondernemingen […]

Nieuwe beslissing op vlak van stedenbouw in het Vlaamse Gewest

Stedenbouw in het Vlaamse Gewest: Het Grondwettelijk Hof vernietigde de bepaling die oplegde om een bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek om een geldig beroep in te stellen bij de Deputatie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 46/2019 van 14 maart 2019 geoordeeld dat de voorwaarde […]

De inwerkingtreding van de hervorming van het BWRO werd uitgesteld naar 1 september 2019

Het Brusselse Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) werd grondig gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brusselse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen. Deze wijzigingen, waarvan sommigen reeds in werking traden op 20 april 2018 (in […]

Drone Days 2019 in Brussel op 15 en 16 maart 2019

Bart VAN HYFTE, partner van VDE Legal, neemt deel aan de Drone Days 2019 in Brussel op 15 en 16 maart 2019. Op het Brokerage Event stelt hij de activiteiten van VDE Legal inzake het luchtvaartrecht voor, meer bepaald op het vlak van de booming business van de drones

De Regering verhoogt de toegankelijkheid tot justitie

Iedereen kan geconfronteerd worden met een procedure voor de rechtbanken. Denk maar aan een echtscheiding of een bouwgeschil. De kosten van een procedure lopen vaak op ( deurwaarder, advocaat, gerechtelijk expert, …). De Regering  heeft daarom beslist om de rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar te maken en een belastingvoordeel van 120 EUR te geven aan wie dergelijke […]

VDE Legal steunt de Rode Duivels!

VDE Legal steunt de Rode Duivels! Wist u dat VDE Legal  een bijzondere ervaring inzake sportrecht heeft? Bezoek de volgende pagina van onze website:https://www.vdelegal.be/nl/sportrecht/

Nieuwe Europese basisregels omtrent het veilig gebruik van drones

Het Europees parlement keurde op 12 juni 2018 nieuwe Europese basisregels omtrent het veilig gebruik van drones goed. Met de nieuwe regels wil het parlement in de gehele EU een gemeenschappelijke veiligheidsstandaard voor drones in het leven roepen, dit terwijl dit momenteel van land tot land sterk verschilt. De Europese Commissie is nu belast met […]

De Europese Unie heeft een algemene gegevensbeschermingsverordening (AGV) goedgekeurd

De Europese Unie heeft een algemene gegevensbeschermingsverordening (AGV) goedgekeurd. Deze verordening is op 25 mei 2018 in werking getreden en vereist maatregelen voor alle ondernemingen, ongeacht hun activiteit of rechtsvorm. De VZW’s en de overheidsdiensten zijn op dezelfde manier betrokken als alle commerciële ondernemingen. De naleving van deze regeling door uw onderneming moet gebeuren op […]