Nieuwe beslissing op vlak van stedenbouw in het Vlaamse Gewest

Stedenbouw in het Vlaamse Gewest: Het Grondwettelijk Hof vernietigde de bepaling die oplegde om een bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek om een geldig beroep in te stellen bij de Deputatie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 46/2019 van 14 maart 2019 geoordeeld dat de voorwaarde die oplegt dat er tijdens het openbaar onderzoek een bezwaar wordt ingediend om een beroep in te stellen, een onevenredige en dus discriminerende belemmering vormt van het recht op toegang tot de rechter. Het Hof heeft daarom twee artikelen van het Decreet van het Vlaams Gewest van 8 december 2017 “houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving” (“ De Codextrein”) vernietigd. Na deze vernietiging kan een persoon die tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaar heeft ingediend, toch een vergunning aanvechten door een administratief beroep in te stellen bij de Deputatie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.